Cijfers over Zwolle

oppervlakte bebouwde kom - groen

Oppervlakte groen, incl. oever, slootkant en moeras, binnen de bebouwde kom in ha.